'SHUKRIYA', Plot No. 6-B, Pragati Colony, Temblai Hill, Kolhapur +91 9028107700